Ralls Independent School District — Bell Schedules

High School Regular Bell Schedule (A Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
Enrichment 10:32 AM 11:04 AM 32 min
4th Period 11:08 AM 11:53 AM 45 min
5th period 11:57 AM 12:42 PM 45 min
Lunch 12:42 PM 1:12 PM 30 min
6th Period 1:16 PM 2:01 PM 45 min
7th Period 2:05 PM 2:50 PM 45 min
8th Period 2:54 PM 3:40 PM 46 min
High School Regular Bell Schedule (B Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
Enrichment 10:32 AM 11:04 AM 32 min
4th period 11:08 AM 11:53 AM 45 min
Lunch 11:53 AM 12:23 PM 30 min
8th Period 12:27 PM 1:12 PM 45 min
6th Period 1:16 PM 2:01 PM 45 min
7th Period 2:05 PM 2:50 PM 45 min
5th Period 2:54 PM 3:40 PM 46 min
High School Modified Regular Schedule (Modified A Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
4th period 10:32 AM 11:17 AM 45 min
5th Period 11:21 AM 12:06 PM 45 min
Lunch 12:06 PM 12:36 PM 30 min
6th Period 12:40 PM 1:25 PM 45 min
7th Period 1:29 PM 2:14 PM 45 min
8th Period 2:18 PM 3:03 PM 45 min
Enrichment 3:07 PM 3:40 PM 33 min
High School Modified Regular Schedule (Modified B Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
4th period 10:32 AM 11:17 AM 45 min
Lunch 11:17 AM 11:47 AM 30 min
8th Period 11:51 AM 12:36 PM 45 min
6th Period 12:40 PM 1:25 PM 45 min
7th Period 1:29 PM 2:14 PM 45 min
5th Period 2:18 PM 3:03 PM 45 min
Enrichment 3:07 PM 3:40 PM 33 min
High School Early Release Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:26 AM 26 min
2nd Period 8:30 AM 8:56 AM 26 min
3rd Period 9:00 AM 9:26 AM 26 min
4th Period 9:30 AM 9:56 AM 26 min
8th Period 10:00 AM 10:26 AM 26 min
6th Period 10:30 AM 10:56 AM 26 min
7th Period 11:00 AM 11:26 AM 26 min
5th Period 11:30 AM 11:56 AM 26 min
Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Middle School Regular Schedule (A Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
Enrichment 10:32 AM 11:04 AM 32 min
4th Period 11:08 AM 11:53 AM 45 min
Lunch 11:53 AM 12:23 PM 30 min
5th Period 12:27 PM 1:12 PM 45 min
6th Period 1:16 PM 2:01 PM 45 min
7th Period 2:05 PM 2:50 PM 45 min
8th Period 2:54 PM 3:40 PM 46 min
Middle School Regular Schedule (B Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
Enrichment 10:32 AM 11:04 AM 32 min
4th period 11:08 AM 11:53 AM 45 min
Lunch 11:53 AM 12:23 PM 30 min
8th Period 12:27 PM 1:12 PM 45 min
6th Period 1:16 PM 2:01 PM 45 min
7th Period 2:05 PM 2:50 PM 45 min
5th Period 2:54 PM 3:40 PM 46 min
Middle School Modified Regular Schedule (Modified A Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
4th period 10:32 AM 11:17 AM 45 min
Lunch 11:17 AM 11:47 AM 30 min
5th Period 11:51 AM 12:36 PM 45 min
6th Period 12:40 PM 1:25 PM 45 min
7th Period 1:29 PM 2:14 PM 45 min
8th Period 2:18 PM 3:03 PM 45 min
Enrichment 3:07 PM 3:40 PM 33 min
Middle School Modified Regular Schedule (Modified B Day)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Breakfast/Announcements 8:49 AM 8:54 AM 5 min
2nd Period 8:54 AM 9:39 AM 45 min
3rd Period 9:43 AM 10:28 AM 45 min
4th period 10:32 AM 11:17 AM 45 min
Lunch 11:17 AM 11:47 PM 750 min
8th Period 11:51 AM 12:36 PM 45 min
6th Period 12:40 PM 1:25 PM 45 min
7th Period 1:29 PM 2:14 PM 45 min
5th Period 2:18 PM 3:03 PM 45 min
Enrichment 3:07 PM 3:40 PM 33 min
Middle School Early Release Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 8:00 AM 8:26 AM 26 min
2nd Period 8:30 AM 8:56 AM 26 min
3rd Period 9:00 AM 9:26 AM 26 min
4th period 9:30 AM 9:56 AM 26 min
5th Period 10:00 AM 10:26 AM 26 min
6th Period 10:30 AM 10:56 AM 26 min
7th Period 11:00 AM 11:26 AM 26 min
Lunch 11:30 AM 11:56 AM 26 min
8th Period 12:04 PM 12:30 PM 26 min
Ralls Independent School District - 1082 4th St., Ralls, TX 79357 - Phone: (806) 253-2500 - Fax: (806) 253-2508